Ученички парламент


У средњој школи организује се ученички парламент ради:

  1. давања мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, савету родитеља и директору о: правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика, годишњем плану рада, школском развојном плану, школском програму, начину уређивања школског простора, избору уџбеника, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње и другим питањима од значаја за њихово образовање;
  2. разматрања односа и сарадње ученика и наставника, васпитача или стручног сарадника и атмосфере у школи;
  3. обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о активностима ученичког парламента;
  4. активног учешћа у процесу планирања развоја школе и у самовредновању школе;
  5. предлагања чланова стручног актива за развојно планирање из реда ученика.

Парламент чине по два представника сваког одељења у школи.

Чланове парламента бирају ученици одељењске заједнице сваке школске године, а чланови парламента бирају председника.

Парламент бира два представника ученика који учествују у раду школског одбора, односно проширеног сазива школског одбора у складу са чланом 57. овог закона.

Председника парламента бира сам парламент по принципу јавног гласања. Особа са највећим бројем гласова постаје председник парламента.

Програм рада парламента саставни је део годишњег плана рада школе.