Ученички парламент


У средњој школи организује се ученички парламент ради:

  1. давања мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, савету родитеља и директору о: правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика, годишњем плану рада, школском развојном плану, школском програму, начину уређивања школског простора, избору уџбеника, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње и другим питањима од значаја за њихово образовање;
  2. разматрања односа и сарадње ученика и наставника, васпитача или стручног сарадника и атмосфере у школи;
  3. обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о активностима ученичког парламента;
  4. активног учешћа у процесу планирања развоја школе и у самовредновању школе;
  5. предлагања чланова стручног актива за развојно планирање из реда ученика.

Парламент чине по два представника сваког одељења у школи.

Чланове парламента бирају ученици одељењске заједнице сваке школске године, а чланови парламента бирају председника.

Парламент бира два представника ученика који учествују у раду школског одбора.

Председника парламента бира сам парламент по принципу јавног гласања. Особа са највећим бројем гласова постаје председник парламента.

Програм рада парламента саставни је део годишњег плана рада школе.