Monthly Archives: новембар 2022


ПРИМЕРИ ОСТВАРЕНОСТИ СТАНДАРДА ПО НИВОИМА

За сваки предмет и сваку годину учења дати су исходи тј. шта ученик треба да научи.

Уз одговарајуће стандарде и исходе дати су примери по областима на основу којих ученици могу да процене сопствени напредак и степен усвојености одговарајућих стандарда.

На основу наведених примера ученик треба да схвати разлику  између усвојености градива на основном, средњем и напредном нивоу.

Српски језик и књижевност

Српски језик – филолози

Књижевност – филолози

Енглески језик

Други страни језик – француски, италијански и руски језик

Други страни језик – немачки језик

Латински језик

Историја

Географија

Социологија

Филозофија

Психологија

Биологија

Хемија

Физика

Математика

Рачунарство и информатика

Музичка култура

Ликовна култура

Физичко и здравствено васпитање

Оперативни системи и рачунарске мреже